Chuyển sang câu bị động 12. Someone said that he was in love with his secretary. 20. People think that the new minister is a

Chuyển sang câu bị động
12. Someone said that he was in love with his secretary.
20. People think that the new minister is a good speaker.Viết một bình luận

Câu hỏi mới