Chuyển sang câu điều kiện: 1. She cannot cook because she feels very tired today. ___________________________________________

Chuyển sang câu điều kiện:
1. She cannot cook because she feels very tired today.
__________________________________________________________
2. He was so timid in love, so he lost her.
__________________________________________________________
3. Jane helps me survey the market, so I plan to share a commission with her.
__________________________________________________________
4. You cannot understand me because you are a rich man.
__________________________________________________________

2 bình luận về “Chuyển sang câu điều kiện: 1. She cannot cook because she feels very tired today. ___________________________________________”

 1. 1. If she didn’t feel tired today, she could cook.
  2. If she hadn’t been so timid in love, he wouldn’t have lost her.
  3. If Jane didn’t help me survey the market, I wouldn’t plan to share a commission with her.
  4. If you weren’t a rich man, you could understand me.
  Giải thích : 
   If + S + V(s,es), S+ V(s,es)/câu mệnh lệnh
  → Điều kiện diễn tả thói quen, sự thật hiển nhiên
   If + S + V(s,es), S + Will/Can/shall…… + V
  →  Điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại ở tương lai
   If + S + V2/ Ved, S +would/ Could/ Should…+ V
  →  Điều kiện không có thật ở hiện tại
   If + S + Had + V(pp)/Ved, S + would/ could…+ have + V(pp)/Ved
  →  Điều kiện không có thật trong quá khứ
   If + S + had + V3/Ved, S + would + V
    Điều kiện không có thật trong quá khứ

  Trả lời
 2. 1. If she didn’t feel tired today, she could cook.
  -> Câu điều kiện loại 2: Không có thực ở hiện tại
  Cấu trúc: If + S + V2/ed, S + would/could/should… + V
  => Tạm dịch: Nếu hôm nay cô không cảm thấy mệt, cô có thể nấu ăn.
  2. If she hadn’t been so timid in love, he wouldn’t have lost her.
  -> Câu điều kiện loại 3: Không có thực ở quá khứ
  Cấu trúc: If + S + Had + V(pp)/Ved, S + would/ could…+ have + V(pp)/Ved
  =>  Tạm dịch: Nếu cô không rụt rè trong tình yêu thì anh đã không đánh mất cô.
  3. If Jane didn’t help me survey the market, I wouldn’t plan to share a commission with her.
  -> Câu điều kiện loại 2: Không có thực ở hiện tại
  Cấu trúc: If + S + V2/ Ved, S +would/ Could/ Should…+ V
  => Nếu Jane không giúp tôi khảo sát thị trường, tôi sẽ không định chia hoa hồng cho cô ấy.
  4. If you weren’t a rich man, you could understand me.
  -> Câu điều kiện loại 2: Không có thực ở hiện tại
  Cấu trúc: If + S + V2/ Ved, S +would/ Could/ Should…+ V
  => Tạm dịch: Nếu bạn không phải là một người đàn ông giàu có, bạn có thể hiểu tôi.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới