Chuyển thành câu bị động khách quan. They have clained that Mr.Nam resigned last week. – It … – Mr.Nam ……………

Chuyển thành câu bị động khách quan.
They have clained that Mr.Nam resigned last week.
– It …
– Mr.Nam ……………

2 bình luận về “Chuyển thành câu bị động khách quan. They have clained that Mr.Nam resigned last week. – It … – Mr.Nam ……………”

 1. – BĐ Khách quan ( 2 cách ) :
  + C1 : It + is / was / … + VpII + that + Clause
  + C2 : 
  * S + is / am / are / … + VpII + to V-inf [ Mệnh đề 2 = Hiện tại / Tương lai ]
  * S + is / am / are / … + VpII + to have VpII [ Mệnh đề 2 = Quá khứ ]
  \text{Answer :} :
  – It has been claimed that Mr.Nam resigned last week
  – Mr.Nam has been claimed to have resigned last week
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. They have claimed that Mr.Nam resigned last week.
  – It has been claimed that Mr.Nam resigned last week. 
  – Mr.Nam has been claimed to have resigned last week.
  @ Kiến thức câu bị động không ngôi :
  – People (they; someone) + say (said) + that  S2  V2 O2
  => S2 + tobe + said + to V-inf / to have P2 ( lệch thì )
  => It + is / was + said + that S2 V2 O2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới