*complete the second sentence so that it has the same meaning as the first one 1. “I want to send my son to a university in

*complete the second sentence so that it has the same meaning as the first one
1. “I want to send my son to a university in the UK,” she said . (that)
–>She said …………………………………………………………………in the UK
2. Teachers should educate students to preserve traditinoal values . (be)
–> Students ………………………………………………………….teachers

2 bình luận về “*complete the second sentence so that it has the same meaning as the first one 1. “I want to send my son to a university in”

 1. Giải đáp:
  1. She said that she wanted to send her son to a university in the UK.
  Cấu trúc: S + said + (that) + S + V (lùi thì) + …
  Tạm dịch: Cô ấy nói rằng cô ấy muốn gửi con trai của mình đến một trường đại học ở Anh.
  2. Students should be educated to preserve traditional values by teachers.
  Cấu trúc: S + should + be + V (V3/V-ed) + … + by + O
  Tạm dịch: Học sinh cần được giáo dục để giữ gìn các giá trị truyền thống bởi các giáo viên.
  #Bright

  Trả lời
 2. 1.She said that she wanted to send her son to a university in the UK
  \rightarrow Tường thuật :
  => S + said + that + S + V ( lùi thì )
  \rightarrow HTĐ -> QKĐ : S + Ved / V2
  2.Students should be educated to preserve traditional values by teachers
  \rightarrow BĐ – Should : S + should be + VpII ( by O )
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới