Complete the sentences.Use the correct word in parentheses ( giải thích ) 6. I turned______The television because nobody was

Complete the sentences.Use the correct word in parentheses ( giải thích )
6. I turned______The television because nobody was watching it ( on / off )
7. I cant ____like this any more. I must change my job ( turn on / go on )

1 bình luận về “Complete the sentences.Use the correct word in parentheses ( giải thích ) 6. I turned______The television because nobody was”

 1. 6, off
  – Turn on: bật … >< turn off: tắt 
  – Dịch: Tôi đã tắt ti vi vì không ai xem.
  7, go on
  – Go on: tiếp tục
  – Dịch: Tôi không thể tiếp tục thế này nữa. Tôi phải thay đổi công việc của tôi.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới