Conical hat making (be) a traditional craft for hundreds of years

Conical hat making (be) a traditional craft for hundreds of years

2 bình luận về “Conical hat making (be) a traditional craft for hundreds of years”

 1. – Giải đáp : has been
  – Giải thích : V -ing đứng đầu câu đóng vai trò làm chủ ngữ số ít
  -> Cụm : ” Conical hat making” đóng vai trò làm chủ ngữ số ít.
  – DHNB : for hundreds of years -> chia THTHT
  – Cấu trúc :
  +) S + have/has + P2
  -) S + have/has + not  + P2
  ?) Have/Has + S +  P2?
  – He/She/It ( số ít ) + has
  – I/you/we/they ( số nhiều) + have

  Trả lời
 2. => has been
  – Ta thấy dấu hiệu của thì HTHT trong câu là “for hundreds of years” (khoảng 100 năm)
  -> Ta sẽ chia V ở thì HTHT -> be -> has been
  – Cấu trúc: ( + ) S + have/has + VpII + O
  – Vì chủ ngữ Conical hat making là chủ ngữ số ít nên đi với has 
  Tạm dịch: Làm nón lã đã là một truyền thống hàng trăm năm. 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới