Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ (cái nào ko cs thì thôi) của “origin”

Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ (cái nào ko cs thì thôi) của “origin”

2 bình luận về “Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ (cái nào ko cs thì thôi) của “origin””

 1. – origin ( n ) : nguồn gốc 
  – originally ( adv ) : ban đầu
  – original ( adj ) : nguyên bản 
  – originate ( v ) : bắt nguồn

  Trả lời
 2. động từ: (v)
  – originate: bắt đầu, bắt nguồn
  danh từ: (n)
  – origin: nguồn gốc, căn nguyên
  – originality: tính chất nguồn gốc, căn nguyêm
  – origination: sự bắt nguồn 
  – orginator: người khởi nguồn, người khởi thủy
  tính từ: (adj)
  – original: nguyên thủy
  – orginative: khởi đầu, khởi thủy
  trạng từ (adv)
  – originally:  đầu tiên, sơ khai, từ lúc bắt đầu
  #STMIN

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới