– Đề: Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống: This ticket _____ one person to the museum. A. allows B. enters C. permits

– Đề: Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống:
This ticket _____ one person to the museum.
A. allows
B. enters
C. permits
D. admits
– Y/c: Giải thích chi tiết, tại sao đáp án đó đúng và các đáp án còn lại là sai.

1 bình luận về “– Đề: Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống: This ticket _____ one person to the museum. A. allows B. enters C. permits”

 1. Giải đáp : A. allows
  * Giải thích : 
  _ allow sb + to V : cho phép ai làm gì 
  _ permit sb + to V : cho phép ai làm gì ( mang nghĩa trang trọng hơn -> Trường hợp này không cần thiết )
  _ enter into sth : đi vào ( đến hoặc đi vào một địa điểm cụ thể ) -> Loại B sai nghĩa
  _ admit + to V : thừa nhận làm gì -> Loại D không hợp nghĩa , cấu trúc

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới