Dịch câu sau sang tiếng Anh chính xác nhất: Ví dụ cho việc phụ nữ cũng có lý tưởng lãnh đạo và quản lý tốt.

Dịch câu sau sang tiếng Anh chính xác nhất:
Ví dụ cho việc phụ nữ cũng có lý tưởng lãnh đạo và quản lý tốt.



Viết một bình luận