điền wordfom : 1) I’ve made a _______ to the police about the noise. (complain) 2) Parents are always _____ towards their ch

điền wordfom :
1) I’ve made a _______ to the police about the noise. (complain)
2) Parents are always _____ towards their children. (project)

2 bình luận về “điền wordfom : 1) I’ve made a _______ to the police about the noise. (complain) 2) Parents are always _____ towards their ch”

 1. 1) I’ve made a complaint to the police about the noise.
  Tôi đã khiếu nại với cảnh sát về tiếng ồn.
  – đã khiếu nại: đã khiếu nại
  2) Parents are always projecting toward their children. 
  Cha mẹ luôn dự kiến ​​về phía con cái của họ.
  Sau always + V-ing.

  Trả lời
 2. 1. complaint
  -> make a complaint to sb (phr v): phàn nàn với ai
  2. projective
  – protective (adj): bảo vệ
  -> tobe + adj
  $chucbanhoctot$
  $\boxed{\color{purple}{\text{#KaitoKid!}}}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới