điền wordfom : 6) The boy looked at the box _______ (careful) 7) We were impressed by his _________ most of all. (polite)

điền wordfom :
6) The boy looked at the box _______ (careful)
7) We were impressed by his _________ most of all. (polite)

2 bình luận về “điền wordfom : 6) The boy looked at the box _______ (careful) 7) We were impressed by his _________ most of all. (polite)”

 1. 6 . Carefully
  – Cần một trạng từ để bổ sung cho động từ looked => careful (adj) ->carefully (adv)
  7 Politeness
  – TTSH + N (his politeness) 
  – polite (adj) -> politeness (n): sự lễ phép

  Trả lời
 2. carefully
  carefully (adv): một cách cẩn thận
  Cậu bé nhìn vào cái hộp một cách cẩn thận
  Vì có V look, nên dùng adv bổ nghĩa cho V
  politeness
  politeness: (s) phép lịch sự
  Chúng tôi bị ấn tượng boiwr sự lịch sự của anh ấy  nhất
  Câu đang cần một N
  @pvlinh0310

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới