Điền wordform 1. Mr.Jones is going …. out the bags. (give) 2. I think people should stop…. dynamite for fishing. (use)

Điền wordform
1. Mr.Jones is going …. out the bags. (give)
2. I think people should stop…. dynamite for fishing. (use)

2 bình luận về “Điền wordform 1. Mr.Jones is going …. out the bags. (give) 2. I think people should stop…. dynamite for fishing. (use)”

 1. 1. To give
  – Cấu trúc của be going to:
  -> S+ tobe+ going to+ V-inf
  – Cụm từ: Give out: Phân phát, đưa
  2. Using
  – Cấu trúc: Stop+ V-ing: Dừng lại việc gì
  – Stop+ to V: Dừng lại để làm việc gì
  $#CIN$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới