Do you know what is the most _____________ town in this region? (POPULARITY) `=>` điền vào chỗ trống và gth tại sao lại điền

Do you know what is the most _____________ town in this region? (POPULARITY)
`=>` điền vào chỗ trống và gth tại sao lại điền loại từ đó?
Viết một bình luận