” Do you like this book ” my father asked =>

” Do you like this book ” my father asked
=>

2 bình luận về “” Do you like this book ” my father asked =>”

 1. My father asked me if I liked that book
  – Câu tường thuật dạng câu hỏi yes / no question : S + asked + O + if / whether + S + V ( lùi thì ) 
  – Đổi đại từ nhân xưng : You -> I 
  – Lùi thì : Hiện tại đơn -> Qúa khứ đơn 
  – This -> That

  Trả lời
 2. $@licorice$ 
  ” Do you like this book ” my father asked.
  => My father asked me if I liked that book.
  -> Câu tường thuật dạng câu hỏi Yes/No:
  @ CT: S + asked / wanted to know / wonderd + if / whether + S + V (lùi thì).
  @ Thay đổi thì: Hiện tại đơn ” like ” chuyển về Quá khứ đơn ” liked “.
  @ Thay đổi ngôi: ” you ” thành ” I “.
  @ Thay đổi trạng từ: “this” chuyển thành “that”.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới