Ex : 1. I told a joke. Nobody laughed -> but -> however -> although 2. This exercise is very difficult. I can’t do it -> too

Ex :
1. I told a joke. Nobody laughed
-> but
-> however
-> although
2. This exercise is very difficult. I can’t do it
-> too
-> enough
-> so
-> such
-> prevent, discourage
3. We should recycle used paper, bottles cans. We save the natural rources by thí way
-> so as to
-> in oder to
-> to
4. I đi German lesson until last year. Then, I stopped because I didn’t have time.
-> used to + do
-> used to + Ving
-> accustomed + Ving
GIÚP MIK VỚIIII

2 bình luận về “Ex : 1. I told a joke. Nobody laughed -> but -> however -> although 2. This exercise is very difficult. I can’t do it -> too”

 1. 1. 
  -> I told joke but nobody laughed.
  – but (con.) nhưng ; S + V + but + S + V -> Quan hệ tương phản
  -> I told joke. However, nobody laughed.
  – However (con.) Tuy nhiên ; S + V. However, S + V -> Quan hệ tương phản
  -> Although I told joke, nobody laughed.
  – Although (con.) Mặc dù ; Although + S + V, S + V -> Quan hệ tương phản
  2. 
  -> This exercise is too difficult for me to do.
  – S + to be + too + adj + (for O) + to V: quá thế nào (cho ai) để làm gì
  -> This exercise isn’t easy enough for me to do.
  – S + to be + (not) + adj + enough + (for O) + to V: (không) đủ (với ai) để làm gì
  -> This is such a difficult exercise that I can’t do it.
  – S + to be + such + (a/ an) + N + that + S + V: quá … đến nỗi
  -> This exercise prevent/ discourage me from doing it.
  – S + prevent/ discourage (chia) + O + from + N/ V-ing: ngăn cản ai khỏi cái gì/ làm gì
  3.
  -> We should recycle used paper, bottles cans so as to save the natural rources.
  -> We should recycle used paper, bottles cans in order to save the natural rources.
  -> We should recycle used paper, bottles cans to save the natural rources.
  – so as to/ in order to/ to V: để làm gì -> Chỉ mục đích
  4.
  -> I used to learn German lesson last year.
  – S + used to V: đã từng làm gì -> Thói quen trong quá khứ nhưng đã kết thúc ở hiện tại
  -> I am used to not learning German lesson.
  -> I am accustomed not learning German lesson.
  – S + to be + used to V-ing
  = S + to be + accustomed + V-ing: đang quen với việc gì

  Trả lời
 2. -tham khảo !
  1 I told a joke but nobody laughed
  – S + V + …. but + S + V + ….
      I told a joke however,nobody laughed
  – S + V + … + However ,+ S + V + ….
      I Although I told a joke, nobody laughed
  – Although + S + V + , S + V + ….
  – “But”, “Although”, However” lả liên từ dùng để nối 2 mệnh đề có ngược tâm trạng lại với nhau
  – S + V_(ed) / V_2 + ….
  2 This exercise is too difficult for me to do 
   S + tobe + too + adj + (for O) + to V 
      This exercise isn’t easy enough for me to do.
  – S + tobe + (not) + adj + enough + (for O) + to V
      This is such a difficult exercise that I can’t do it.
  –  S + tobe + such + (a/an) + N + (that) + S + V
      This exercise prevent/discourage me from doing it.
  – S + prevent/discourage + O + from + N/Noun phrases/V_ing
  3  We should recycle used paper, bottles cans so as to save the natural rources.
       We should recycle used paper, bottles cans in order to save the natural rources.
      We should recycle used paper, bottles cans to save the natural rources.
  – Cấu trúc : S + V + In order / So as + (not) to + V… : Chỉ mục đích
  4 I used to learn German lesson last year.
  – S + used to + V_0 + … : Ai đó đã từng làm gì đó thường xuyên trong quá khứ, giờ đã bỏ hoàn toàn
      I am used to not learning German lesson.
  – S + tobe + used to + (not) + V-ing : Ai đó đang làm 1 hành động nào đó thường xuyên ngay thời điểm nói
     I am accustomed not learning German lesson.
  –  S + to be + accustomed + (not) + V-ing ~~ S + tobe + used to + (not) + V-ing
  \text{@ TheFallen}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới