: Exercise 1: Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc 1. When I (come) , she was cleaning the door. 2. When I (come) , she wil

: Exercise 1: Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc
1. When I (come) , she was cleaning the door.
2. When I (come) , she will be cleaning the door.
3. When he went home, his mother (cook) dinner, so he took off his coat to help her.
4. When he went home, his mother (cook) . so he had a delicious meal
5. When he went home, he (cook) because his wife were busy.
6. When he goes home, he (cook) dinner because he wants to make his wife surprised.
7. When he goes home, his mother (cook) because she always wants her son to have a delicious meal after a hard work day.
8. When I moved here, I (live) in a remote area for 5 years.
9. When she receives the letter, she (call) you.
10. When I was young, I (harbor) the dream of a famous doctor.
sosososos

1 bình luận về “: Exercise 1: Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc 1. When I (come) , she was cleaning the door. 2. When I (come) , she wil”

 1. 1. came (thì QKTD thường đi chúng với thì QKĐ)
  2. come (thì TLTD thường đi chúng với HTĐ)
  3. was cooking (dùng thì QKTD diễn tả hành động đang diễn ra thì có hành động khác xen vào)
  4. had cooked (dùng thì QKHT để diễn tả hành động xảy ra trước hành động khác trong quá khứ)
  5. cooked (vì câu này đang dùng thì QKĐ)
  6. will cook (dùng thì TLĐ)
  7. will have cooked (dùng thì TLHT để diễn tả một hành động, sự việc sẽ được hoàn thành trước một thời điểm nhất định trong tương lai)
  8. had lived (thì QKHT để diễn tả hành động diễn ra trước hành động khác trong QK)
  9. will call (thì HTĐ-TLĐ)
  10. had harbor (như câu 8)
  Mong bạn cho ctlhn. Thanks!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới