Exercise 3. Chia động từ cho các câu sau đây. 1. My tutor (see) me for a tutorial every Monday at 5 p.m. 2. My brother (not/

Exercise 3. Chia động từ cho các câu sau đây.
1. My tutor (see) me for a tutorial every Monday at 5 p.m.
2. My brother (not/study) very hard at the moment. I (not/think) hell pass his tests.
4. In my country, we (drive) on the left-hand side of the road.
LÀM VÀ GIẢI THÍCH.Viết một bình luận

Câu hỏi mới