Em hãy viết 1 đoạn văn về cuộc sống thành phố bằng tiếng anh (khoảng 10 dòng)

Em hãy viết 1 đoạn văn về cuộc sống thành phố bằng tiếng anh (khoảng 10 dòng)Viết một bình luận