Em hãy viết một đoạn văn về áp lực và căng thẳng của tuổi Teen bằng tiếng anh (khoảng 10 dòng)

Em hãy viết một đoạn văn về áp lực và căng thẳng của tuổi Teen bằng tiếng anh (khoảng 10 dòng)

2 bình luận về “Em hãy viết một đoạn văn về áp lực và căng thẳng của tuổi Teen bằng tiếng anh (khoảng 10 dòng)”

  1. As a student, I feel stressed almost every day. Currently, I’m in 11th grade. Having to study everything at the same time and maintain good grades is really stressful for me. My family also puts a lot of pressure on me. When I came home from school, I was often asked about my achievements. Luckily, I have a few close friends who stick with me no matter what. When I’m worried, I always go to my friends to talk and they help me by reassuring me. On weekends or after school, I spend my free time playing video games, going out to relax. Over time, I have learned to deal with stress better. I understand that stress is inevitable and there will always be better days ahead.

    Trả lời
  2. Currently, the issue of student learning is receiving a lot of attention. That’s a lot of pressure for a high school student like us. Has anyone ever thought: Behind the achievements and scores that we have achieved, how much effort do we have to make every night? Surely all the answers are “no.” Because if once they put themselves in our place, they will understand the feeling that we are going through, which is “academic pressure”. Actually, doing well in school comes with a lot of pressure, because you have to complete school assignments, projects, reports and study hard for exams. In addition, there is the stress of having a social life and being accepted by their peers in popular groups, along with the physical stress of some emotional and physical changes. . maybe it can happen. It can be confusing and stressful for teenagers. Finally, we can also mention stress from family problems and sibling rivalry. In summary, it can be said that there are many causes of stress, which can cause violent reactions, depression and affect health.
    Dịch
    Hiện nay, vấn đề học tập của học sinh đang được rất nhiều người quan tâm. Đó là rất nhiều áp lực đối với một học sinh cấp ba như chúng tôi. Có ai từng nghĩ: Đằng sau những thành tích, điểm số mà mình đạt được, chúng ta đã phải nỗ lực như thế nào mỗi đêm? Chắc chắn tất cả các câu trả lời là “không.” Bởi nếu một lần các em đặt mình vào vị trí của chúng tôi, các em sẽ hiểu được cảm giác rằng chúng tôi đang trải nghiệm qua, đó là “áp lực học hành”. Trên thực tế, học tốt ở trường đi kèm với rất nhiều áp lực, bởi vì bạn phải hoàn thành bài tập ở trường, dự án, báo cáo và học tập chăm chỉ cho các kỳ thi. Ngoài ra, còn có sự căng thẳng khi có một cuộc sống xã hội và được chấp nhận bởi các đồng nghiệp của họ trong các nhóm phổ biến, cùng với sự căng thẳng về thể chất của một số thay đổi về cảm xúc và thể chất. may ra co the xảy ra. Nó có thể gây nhầm lẫn và căng thẳng cho thanh thiếu niên. Cuối cùng, chúng ta cũng có thể đề cập đến sự căng thẳng từ vấn đề gia đình và sự cạnh tranh của anh chị em. Tóm lại, có thể nói rằng có nhiều nguyên nhân khiến chúng ta bị căng thẳng, có thể gây ra phản ứng bạo lực, trầm cảm và ảnh hưởng đến sức khỏe.

    Trả lời

Viết một bình luận