Find the word that has different stress pattern in each line. A. crossed B. followed C. fluttered D.

Find the word that has different stress pattern in each line.
A. crossed B. followed C. fluttered D. happened
Gạch chân dưới ‘ed’

2 bình luận về “Find the word that has different stress pattern in each line. A. crossed B. followed C. fluttered D.”

  1. @ Hy
    Find the word that has different stress pattern in each line ?
    → Chọn A
    ⇒ Các từ còn lại phát âm ed là /d/ còn crossed phát âm ed là /t/.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới