Find the world which is different from the other in the position of primary stress 1.A.Unbelievable B.Competition C.Bread win

Find the world which is different from the other in the position of primary stress
1.A.Unbelievable B.Competition C.Bread winner D.Generation
2.A.Tradition B.Imagine C.Attendant D.Fatal
3.A.survive B.custom C.access D.violence
4.A.seniority B.marriage C.access D.generation
5.A.wealthy B.marriage C.fatal D.seniority
6.A.survive B.attendant C.violence D.imagine

1 bình luận về “Find the world which is different from the other in the position of primary stress 1.A.Unbelievable B.Competition C.Bread win”

 1. Find the world which is different from the other in the position of primary stress
  1.
  A. unbe’lievable
  B. compe’tition
  C. ‘breadwinner
  D. gene’ration
  – B, D các từ kết thúc bằng đuôi ic, ics, tion, sion thì trọng âm rơi vào âm tiết trước nó.
  – C danh từ ghép trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
  2.
  A. tra’dition
  B. i’magine
  C. a’ttendant
  D. ‘fatal
  – A các từ kết thúc bằng đuôi ic, ics, tion, sion thì trọng âm rơi vào âm tiết trước nó.
  – D tính từ 2 âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.
  3.
  A. sur’vive
  B. ‘custom
  C. ‘access
  D. ‘violence
  – A động từ 2 âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 2.
  – B, C danh từ 2 âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.
  – D các từ có âm tiết là /ə/  thường không có trọng âm.
  4.
  A. seni’ority
  B. ‘marriage
  C. ‘access
  D. gene’ration
  – Không có đáp án…
  Giải thích:
  – A các từ có 3 âm tiết trở lên kết thúc bằng đuôi gy, ty, cy, phy, al trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 3 đếm ngược.
  – B danh từ 2 âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.
  – C danh từ 2 âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.
  – D các từ kết thúc bằng đuôi ic, ics, tion, sion thì trọng âm rơi vào âm tiết trước nó.
  5.
  A. ‘wealthy
  B. ‘marriage
  C. ‘fatal
  D. seni’ority
  – A,C tính từ 2 âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.
  – B danh từ 2 âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.
  – D các từ có 3 âm tiết trở lên kết thúc bằng đuôi gy, ty, cy, phy, al trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 3 đếm ngược.
  6.
  A. sur’vive
  B. a’ttendant
  C. ‘violence
  D. i’magine
  – A động từ 2 âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 2.
  Chuc ban hoc tot!!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới