Giúp mik câu này vs câu trực tiếp , gián tiếp ( Mik se vote 5* nha) Hurry up, she said to us —> She told her ……. Give

Giúp mik câu này vs câu trực tiếp , gián tiếp ( Mik se vote 5* nha)
Hurry up, she said to us
—> She told her …….
Give me the key, he told her
—> He asked her ………
Play it again,Sam, she said
—> She asked Sam……..Viết một bình luận

Câu hỏi mới