giúp mình với ạ 1, it is hoped that the pandemic will be over soon => the pandemic 2, people often say that prantice makes pe

giúp mình với ạ
1, it is hoped that the pandemic will be over soon
=> the pandemic
2, people often say that prantice makes perfect
=> practice
3, people agree that addiction to games is harmful
=> addiction to games

2 bình luận về “giúp mình với ạ 1, it is hoped that the pandemic will be over soon => the pandemic 2, people often say that prantice makes pe”

 1. 1. The pandemic is hoped to be over soon.
  – Mệnh đề trần thuật chia thì HTD (am/is/are + VpIII) – Mệnh đề chính chia thì TLD (will + V-inf)
  -> TH1: S + be + VpII (1) + to V-inf (V2) + O (Câu bị động với các động từ tường thuật) 
  2. Practice is often said to make perfect.
  – Mệnh đề trần thuật cùng mệnh đề chính chia thì HTD -> TH1 – Câu bị động với các động từ tường thuật
  – Trạng từ chỉ tần suất đứng sau tobe -> often (thường) đứng sau tobe “is” 
  3. Addiction to games are agreed to be harmful.
  – Mệnh đề trần thuật cùng mệnh đề chính chia thì HTD -> TH1 – Câu bị động với các động từ tường thuật 
  – Các động từ tường thuật (know, say, think, report, expect, hope, agree, …)
  – Bị động thì HTD: S + am/is/are + VpII + (by + O) – Mệnh đề trần thuật chia thì HTD. 

  Trả lời
 2. 1. The pandemic is hoped to be over soon.
  2.  Practice is often said to make perfect
  3. Addiction to games is agreed to be harmful
  *Kiến thức câu bị động không ngôi:
  People/they + V + that + … = It’s + P2 +  that + MĐ
  -> S + tobe + P2 to V /to have + P2 ( lệch thì )

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới