giúp mình với ạ II.FILL IN THE BLANKS WITH THE CORRECT SUBORDINATOR 1. Unfortunately, the ambulance reached … the injured m

giúp mình với ạ
II.FILL IN THE BLANKS WITH THE CORRECT SUBORDINATOR
1. Unfortunately, the ambulance reached … the injured man had died
2 The sick man went to Paris … he could be treated there
3. Tim was smart, he couldn’t pass the test
4. …Lucy goes she make friend

1 bình luận về “giúp mình với ạ II.FILL IN THE BLANKS WITH THE CORRECT SUBORDINATOR 1. Unfortunately, the ambulance reached … the injured m”

 1. 1. after 
  -> after + QKHT , QKĐ 
  2. so that
  -> so that + MĐ mục đích : bởi vì
  3. but
  -> but + MĐ tương phản : nhưng
  4. because 
  -> because + MĐ nguyên nhân : bởi vì

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới