giúp mình với!!!! viết một đoạn văn khoảng 100 từ nói về điều thuận lợi và bất lợi khi sống ở nông thôn hoặc thành phố

giúp mình với!!!! viết một đoạn văn khoảng 100 từ nói về điều thuận lợi và bất lợi khi sống ở nông thôn hoặc thành phốViết một bình luận

Câu hỏi mới