GIÚP MK BÀI NÀY VỚI MAI MK PHẢI NỘP RỒI Mark letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closes

GIÚP MK BÀI NÀY VỚI MAI MK PHẢI NỘP RỒI
Mark letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in each of the following questions.
33. It’s a pity I can’t cook as well as my mom.
A. I wish I could cook as well as my mom.
B. I wish I can cook as well as my mom.
C. I wish I could cook as good as my mom.
D. I wish I can cook as better as my mom.
34. Shall we use environmental problem in Ha Noi as a theme( chủ đề) of the presentation?
A. She suggests use environmental problem in Ha Noi as a theme of the presentation.
B. She suggests to use environmental problem in Ha Noi as a theme of the presentation.
C. She suggests to using environmental problem in Ha Noi as a theme of the presentation.
D. She suggests using environmental problem in Ha Noi as a theme of the presentation.
35. Finish your homework or you can’t go out with your friend.
A. Unless you finish your homework, you can go out with your friend.
B. If you don’t finish your homework, you can go out with your friend.
C. If you don’t finish your homework, you can’t go out with your friend.
D. If you finish your homework, you can’t go out with your friend.
36. It took me 4 hours to read the first chapter of the book.
A. I spent 4 hours reading the first chapter of the book.
B. I spent 4 hours to read the first chapter of the book.
C. I spent 4 hours to reading the first chapter of the book.
D. I spent 4 hours read the first chapter of the book.
37. Snowboarding is more dangerous than tennis.
A. Tennis is as dangerous as snowboarding.
B. Tennis is not as dangerous as snowboarding.
C. Tennis is as dangerously as snowboarding.
D. Tennis is not as dangerously as snowboarding.
38. Nobody saw her book at the party last night.
A. Her book was seen at the party last night.
B. Her book was not seen at the party last night.
C. Her book were seen at the party last night.
D. Her book were not seen at the party last night.
39. Jenny took a taxi, but she still arrived late for the interview.
A. In spite of Jenny took a taxi, she still arrived late for the interview.
B. Although taking a taxi, Jenny still arrived late for the interview.
C. Although Jenny took a taxi, she still arrived late for the interview.
D. In spite of took a taxi, Jenny still arrived late for the interview.
.40 He is too short to play basketball.
A. If he were not short, he could play basketball.
B. If he is not short, he could play basketball.
C. If he were not short, he will play basketball.
D. If he were short, he could play basketball.

1 bình luận về “GIÚP MK BÀI NÀY VỚI MAI MK PHẢI NỘP RỒI Mark letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closes”

 1. 33-A
    Vì theo cấu trúc mệnh đề ước, nếu có động từ khuyết thiếu thì ta tiến hành lùi thì động từ khuyết thiếu đó còn động từ chính thì để ở dạng nguyên thể
  34-D
    Vì theo cấu trúc thì sau suggest thì động từ ở dạng V-ing
  35-C
    Vì đây là câu điều kiện loại 1 (dấu hiệu: Đây là câu có thật ở hiện tại) nên nó sẽ tuân theo cấu trúc:     If + HTĐ ( S + ( don’t/doesn’t ) + Vs/es + O ), S + will/can/should/may + ( not ) + V + O
  36-A
    Vì theo cấu trúc:   S + spend + thời gian + V-ing
  37-B
    Vì ta có thể chuyển từ so sánh hơn sang so sánh bằng nhưng phải ở dạng phủ định và chuyển từ loại của nó thành dạng nguyên gốc rồi đặt vào giữa 2 từ “as”
  38-B
    Vì theo cấu trúc bị động mà last night là dấu hiệu của thì QKĐ nên ta sử dụng bị động của thì QKĐ
       S ( Sb/Sth ) + tobe ( QK ) + V(p2) + ( by O ( S ) ) +O
  39-C
    Vì theo cấu trúc Although, sau nó cộng với một mệnh đề
  40-A
    Vì đây là điều không có thật nên ta sử dụng câu điều kiện loại 2 có cấu trúc:
       If + QKĐ ( S + ( didn’t ) + Vqk + O ), S + would/could/might/should + ( not ) + V + O

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới