GIÚP MK BÀI NÀY VỚI MK CẦN GẤP LẮM Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct word o

GIÚP MK BÀI NÀY VỚI MK CẦN GẤP LẮM
Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.
Today, computer companies sell many different programs for computers. First, there are programs for doing math problems. (23) ___________, there are programs for scientific studies. Third, some programs are like fancy typewriters. They are often used by writers and business people. Other programs are made for courses in schools and universities. And finally, there are programs for fun. They include word games and puzzles for children and adults.
There are many wonderful new computer programs, (24)______ there are other reasons to like computers. Some people like the way computers hum and sing when they are working. It is a happy sound, like the sounds of toy and childhood. Computers also have lights and pretty pictures. And computers even seem to have personalities. That may sound strange, but computers seem to have feelings. Sometimes they seem happy, sometimes they seem angry. It is easy (25) ___________ they are like people.
23. A. Second B. Two C. Twice D. Double
24. A. or B. however C. so D. but
25. A. thinking B. to think C. for thinking D. that thought

2 bình luận về “GIÚP MK BÀI NÀY VỚI MK CẦN GẤP LẮM Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct word o”

 1. 23. A 
  – Khi cần liệt kê các ý của 1 bài văn trong tiếng Anh, ta dùng các trạng từ như: First/ Firstly (Đầu tiên), Second/ Secondly (Thứ hai), Third/ Thirdly (Thứ ba), …
  24. D
  – S + V + or + S + V: Hoặc -> Chỉ sự lựa chọn
  – S + V. However, S + V: Tuy nhiên -> Quan hệ tương phản
  – S + V (nguyên nhân), so + S + V (kết quả): vì vậy, nên -> Quan hệ nhân – quả
  – S + V, but + S + V: nhưng -> Quan hệ tương phản
  – Dịch: Có rất nhiều chương trình máy tính mới tuyệt vời, nhưng có những lý do khác để thích máy tính.
  25. B – It + to be + (not) + (for O) + to V: (không) thế nào (với ai) để làm gì

  Trả lời
 2. 23.A
  \rightarrow Vì theo bố cục làm bài văn Tiếng Anh , xong 1 mệnh đề ở phần ” First ” thì phần tiếp theo luôn là ” Second “
  24.D
  \rightarrow C1 , but + C2 : Nhưng
  => Dùng để chỉ về sự đối lập giữa 2 mệnh đề
  25.B
  \rightarrow It is ( not ) + adj ( for O ) + to do sth : Như thế nào để làm gì
  \text{# Eternal}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới