Giúp vs ạ ( kèm lời giải thích nhá ) I told her many times, but she didnt remember __________ the tickets for the show. A. to

Giúp vs ạ ( kèm lời giải thích nhá )
I told her many times, but she didnt remember __________ the tickets for the show.
A. to have bought B. having bought C. buying D. to buy
Viết một bình luận