Hãy so sánh cuộc sống của quá khứ và hiện tại bằng tiếng anh ( khoảng 10 dòng )

Hãy so sánh cuộc sống của quá khứ và hiện tại bằng tiếng anh ( khoảng 10 dòng )

1 bình luận về “Hãy so sánh cuộc sống của quá khứ và hiện tại bằng tiếng anh ( khoảng 10 dòng )”

 1. Bài làm:
  in the past, there was no modern life like today. The days when the country was not developed and not very convenient: no entertainment electronics, televisions, amusement parks, poor living conditions, inconvenience, poor medical care, backward, economic underdeveloped. But in return, there are benefits such as: a peaceful life, the air is not polluted because there are no factories at that time, you can also hear folk stories, fairy tales, clean food, and many fields. rice, people are friendly while now people don’t have time to communicate with each other due to busyness. Now, many cities and towns have been built, many factories are also built to serve our needs. There are amusement parks built, now life in the past is much different from now
  Dịch:
  ngày xưa chưa có cuộc sống hiện đại như ngày nay. Những ngày đất nước chưa phát triển và không mấy tiện ích: không có đồ điện tử giải trí, ti vi, khu vui chơi, điều kiện sống thiếu thốn, bất tiện, y tế kém, lạc hậu, kinh tế kém phát triển. Nhưng bù lại là những lợi ích như: cuộc sống thanh bình, không khí không bị ô nhiễm do thời đó chưa có nhà máy, còn được nghe kể chuyện dân gian, cổ tích, thực phẩm sạch, ruộng đồng nhiều. cơm, mọi người thân thiện trong khi bây giờ mọi người không có thời gian liên lạc với nhau do bận rộn. Bây giờ, nhiều thành phố và thị trấn đã được xây dựng, nhiều nhà máy cũng được xây dựng để phục vụ nhu cầu của chúng tôi. Có những khu vui chơi được xây dựng, bây giờ cuộc sống ngày xưa khác nhiều so với bây giờ.
  chúc bạn học tốt!!!

  Trả lời

Viết một bình luận