He has just come back to the village when he was born. tim loi sai

He has just come back to the village when he was born.
tim loi sai

1 bình luận về “He has just come back to the village when he was born. tim loi sai”

  1. \text{Answer :} when -> where
    \rightarrow Where là ĐTQH dùng để chỉ về địa điểm
    \rightarrow DHNB : to the village -> Dùng ” where “
    \text{@ Tails347}

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới