he is not a traditional father.he is a_____one a.new b.young c.modern d.fresh

he is not a traditional father.he is a_____one
a.new
b.young
c.modern
d.fresh

1 bình luận về “he is not a traditional father.he is a_____one a.new b.young c.modern d.fresh”

  1. Bạn tham khảo!
    Đáp án : c.modern
    traditional (adj): truyền thống>< modern(adj): hiện đại
    Tạm dịch:  anh ấy không phải là một người cha truyền thống. anh ấy là một người hiện đại

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới