He is unhappy because of his _________ . A. deaf B. deafen C. deafness D. deafenes His countr

He is unhappy because of his _________ .
A. deaf B. deafen C. deafness D. deafenes
His country has ________ climate.
A. continent B. continental C. continence D. continentally

2 bình luận về “He is unhappy because of his _________ . A. deaf B. deafen C. deafness D. deafenes His countr”

 1. 1 C
  Sau Because of à 1 danh từ
  Danh từ thỏa mãn yêu cầu là C Deafness:Khiếm Thính
  2 Climate là 1 danh từ
  Cần 1 tính từ để bổ nghĩa cho danh từ này
  => B 

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  1.  C
  – Cấu trúc : Because of + N (phrase) / Ving, S + V  (Clause)
  – His / Her / My … + N
  $→$ Tính từ sở hữu đứng trước danh từ để chỉ sự sở hữu
  – Dịch : Anh ấy không hạnh phúc vì bị điếc.
  2.  B
  – HTĐ (CKĐ) : S + V (s / es)
  – Adj + N
  $→$ Tính từ đứng trước danh từ để bổ nghĩa
  – Dịch : Đất nước của anh ta có khí hậu lục địa.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới