He made one phone call after another. – > Hardly… -> No…..

He made one phone call after another.
– > Hardly…
-> No…..

2 bình luận về “He made one phone call after another. – > Hardly… -> No…..”

 1. He made one phone call after another.
  -> Hardly had another called when he made one phone call.
  -> No sooner had another called than he made one phone call.
  @ Kiến thức đảo ngữ :
  – Hardly + had + S + V3/P2 + …. when+ S + Ved : ngay sau khi …..
  – No sooner + had + S + V3/P2 + ….than + S + Ved : ngay sau khi …..

  Trả lời
 2. He made one phone call after another.
  ⇒ Hardly did he made one phone call after another
  ⇒ No He didn’t made one phone call after another
  →  Công thức: TRẠNG TỪ PHỦ ĐỊNH + TRỢ ĐỘNG TỪ + S + V.
  @pchangg gửi bạn 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới