He said: “I will finish it by the end of this week

He said: “I will finish it by the end of this week

2 bình luận về “He said: “I will finish it by the end of this week”

 1. => He promised to finish it by the end of that week. 
  @ Câu tường thuật với lời hứa :
  – Cấu trúc: S + promised + to + V-inf 
  – Thay đổi trạng từ chỉ thời gian: this week => that week.
  – Dịch: Anh ta hứa sẽ hoàn thành nó vào cuối tuần đó. 

  Trả lời
 2. => He promised to finish it by the end of that week.
  – Anh ấy nói rằng: “Tôi sẽ hoàn thành vào cuối tuần này”
  -> Đó là một lời hứa -> Câu tường thuật với lời hứa:
  -> Cấu trúc: S + promised (not) to do sth: hứa sẽ (không) làm gì
  – “this week” -> that week (đổi trạng từ chỉ thời gian)
  – the end of + time: cuối của khoảng thời gian nào đó…

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới