He wasn’t paying attention; that was why the accident occurred. -> Had he been _______________________

He wasn’t paying attention; that was why the accident occurred.
-> Had he been _______________________

2 bình luận về “He wasn’t paying attention; that was why the accident occurred. -> Had he been _______________________”

 1. -> Had he been paid attention, the accident wouldn’t have occurred
  -> Câu điều kiện loại 3 dạng đảo ngữ
  -> Had + S + V3/-ed + O, S + would/ could + have + V3/-ed + O
  (***) Câu điều kiện loại 3: diễn tả 1 giả định không có thật trong quá khứ và xác định kết quả nếu nó xảy ra

  Trả lời
 2. => Had he been paid attention, the accident wouldn’t have occured.
  – Đảo ngữ câu điều kiện loại 3:
  – Cấu trúc: Had + S + V3/ed , S + would/ could (not) + have + V3/ed
  – Dịch: Nếu anh ta chú ý, tai nạn đã không xảy ra. 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới