Helen gets accustomed to….(sleep)late on weekends She finally got accustomed to…(getup)early

Helen gets accustomed to….(sleep)late on weekends
She finally got accustomed to…(getup)early

2 bình luận về “Helen gets accustomed to….(sleep)late on weekends She finally got accustomed to…(getup)early”

  1. -> sleeping
    -> getting up 
    – Kết thúc bằng một phụ âm, đứng trước là một nguyên âm -> Nhân đôi phụ âm rồi thêm đuôi “-ing” 
    – Cấu trúc: be accustomed to doing sth/sth..: quen với thứ gì/ làmviệc gì 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới