Helppppppp meeeeeee If he studies hard, he will pass the exam -> should he My brother will have enough money and he will by a

Helppppppp meeeeeee
If he studies hard, he will pass the exam
-> should he
My brother will have enough money and he will by a bicycle
-> if
Keep silent or the teacher will punish you
-> if you
You will hang out with your friends but you have to finish your homework
-> if you want

1 bình luận về “Helppppppp meeeeeee If he studies hard, he will pass the exam -> should he My brother will have enough money and he will by a”

 1. 1. Should he study hard , he will pass the exam
  => Đảo ngữ của câu điều kiện loại 1
  => Cấu trúc :
  Should + S + ( not ) V , S + V ( Tương lai đơn )
  2. If my brother has enough money , he will buy a bicycle
  3. If you keep silent , the teacher will not punish you
  4. If you want to hang out with your friends , you have to finish your homework
  => Câu điều kiện loại 1
  => Cấu trúc :
  If + S + V ( Hiện tại đơn ) , S + V ( Tương lai đơn hoặc cái động từ khuyết thiếu Have to / May / Can / … ) 
  => Diễn tả sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới