his brother bought a new house a month ago (that) `->` a house ______________________ a month ago was new

his brother bought a new house a month ago (that)
`->` a house ______________________ a month ago was new

2 bình luận về “his brother bought a new house a month ago (that) `->` a house ______________________ a month ago was new”

 1. $⇒$ A house that his brother bought a month ago was new.
  $→$ “that” là một đại từ duy nhất có thể thay thế được cả người lẫn vật, nó cũng có thể thay thế cho các đại từ quan hệ khác nhau “who, whom, which, whose” tuy nhiên “that” chỉ được sử dụng trong mệnh đề xác định.
  $→$ Cấu trúc: N (person/ thing) + that + S + V
  $→$ Tạm dịch: Một ngôi nhà mà anh trai anh ấy đã mua một tháng trước là mới.

  Trả lời
 2. -> A house that his brother bought a month ago was new
  – that dùng làm chủ ngữ, tân ngữ thay thế cho cả cụm danh từ chỉ người hay vật. That thường không đi với giới từ hay dùng sau dấu phẩy.
  – S + that + clause + be + adj/N = S + ving + N + be + adj/N

  Trả lời

Viết một bình luận