……………… his illness, he had to cancel the appointment. a because of b if c despite d however

……………… his illness, he had to cancel the appointment.
a because of
b if
c despite
d however

2 bình luận về “……………… his illness, he had to cancel the appointment. a because of b if c despite d however”

 1. –>  chọn a
  because of: bởi vì cái gì
  Because of + noun/ pronoun/ noun phrase 
  Because of + (cụm) danh từ/ v-ing, mệnh đề
  Because of his illness, he had to cancel the appointment.
  Tạm dịch : Vì bị bệnh, anh đã phải hủy cuộc hẹn.

  Trả lời
 2. Giải đáp :
  ……………… his illness, he had to cancel the appointment.
  A. because of
  B. if
  C. despite
  D. however
  – giải thích :
  + because of : bởi vì ,…..
  + if : nếu 
  + despite : mặc dù
  + however : tuy nhiên 
  => Chọn If
  Dịch nghĩa cả câu : Vì bệnh của anh ấy , anh ấy phải hủy cuộc hẹn .

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới