How long has he had this car. => How long ago .

How long has he had this car. => How long ago .

2 bình luận về “How long has he had this car. => How long ago .”

 1. How long has he had this car?
  $\Rightarrow$ How long ago did he have this car?
  Câu đề bài là “How long has he had this car?” là câu ở thì “present perfect”. Ở dạng viết lại thì ta có khuynh hướng cho thì quá khứ đơn. (có chữ ago) 
  Cấu trúc :  Trong câu này, “how long” dùng để hỏi về khoảng thời gian .
  – How long ago + did + S +  bare verb + O?
  – How long + be/Aux + S + … ? $\text{=}$ How long ago + did + S + Vinf + O ? 
  – How long + has/have + S + Vpp + O ? $\text{=}$ When + did + S + Vinf + O ? 
  Tạm dịch : Anh ta đã có chiếc xe này bao lâu rồi?
  $\text{Xuka2k10}$

  Trả lời
 2. Answer : How long ago did he have this car ?
  – How long dùng để hỏi về khoảng thời gian 
  – How long + be/Aux + S + … ? 
  – How long + has/have + S + Vpp + O ? 
  = How long ago + did + S + V nguyên + O ? 
  = When + did + S + V nguyên + O ? 
  – have -> had -> had (v) : có 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới