How long ____ ( you / study ) English? I ____ ( learn ) English since I was twelve.

How long ____ ( you / study ) English?
I ____ ( learn ) English since I was twelve.

2 bình luận về “How long ____ ( you / study ) English? I ____ ( learn ) English since I was twelve.”

 1. have you studied/ have learnt
  – How long+ hiện tại hoàn thành
  – DHNB hiện tại hoàn thành: since
  – Cấu trúc:
  (+) S+ have/ has+ V-ed/ bqt
  (-) S+ haven’t/ hasn’t+ V-ed/ bqt
  (?) Have/ Has+ S+ V-ed/ bqt?
  – Trong đó: 
   I/ We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + have+..
                   He/ She/ It / Danh từ số ít+ has+…
  $@themoonstarhk$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới