I am losing/lost/have lost/have been losing my bank card. I can’t find it anywhere. //Sao câu này lại không chia ở thì HTHTTD

I am losing/lost/have lost/have been losing my bank card. I can’t find it anywhere.
//Sao câu này lại không chia ở thì HTHTTD mà lại chia ở thì HTHT vậy ạ

1 bình luận về “I am losing/lost/have lost/have been losing my bank card. I can’t find it anywhere. //Sao câu này lại không chia ở thì HTHTTD”

 1. I am losing/lost/have lost/have been losing my bank card. I can’t find it anywhere
  ta sử dụng thì HTHT vì phụ thuộc vào ngữ cảnh của câu:
  Tôi bị mất thẻ ngân hàng. Tôi không thể tìm thấy nó ở đâu cả
  việc mất  thẻ ngân hàng đã xảy ra trong quá khứ và kéo dài tới hiện tại và để lại kết quả 
  ( hiện tại tôi vẫn bị mất thẻ ngân hàng)
  Không dùng HTHTTD vì câu trên không phải muốn nhấn mạnh vào tính liên tục của hành động mà là muốn nhấn mạnh kết quả của hành động ( tôi bị mất thẻ ngân hàng)
  vì vậy trong câu này ta dùng HTHT

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới