……………….I came to see her yesterday, she was reading a book. a while b before c after d when

……………….I came to see her yesterday, she was reading a book.
a while
b before
c after
d when

2 bình luận về “……………….I came to see her yesterday, she was reading a book. a while b before c after d when”

 1. Giải đáp: $\text{D}$
  $\text{Mệnh đề 1 chia ở thì quá khứ đơn, mệnh đề 2 chia ở thì quá khứ tiếp diễn.}$
  $\text{$\Rightarrow$Do đó, trước mệnh đề 1, ta dùng trạng từ “when”}$
  $\text{ Dịch: Khi tôi đến thăm cô ấy ngày hôm qua, cô ấy đang đọc sách.}$

  Trả lời
 2. D. When
  giải thích mệnh đề 1 chia thì mệnh đề 2 chia thì QKTD. Do đó trước mệnh đề 1 ta dùng trạng từ When
   dịch: Khi tôi đến gặp cô ấy ngày hôm qua, cô ấy đang đọc sách.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới