I can’t believe that he passed the exam. `->` I find …………………… Y/c : Giải thích rõ.

I can’t believe that he passed the exam.
`->` I find ……………………
Y/c : Giải thích rõ.

2 bình luận về “I can’t believe that he passed the exam. `->` I find …………………… Y/c : Giải thích rõ.”

 1. I find it hard to believe that he passed the exam
  Cách làm:dịch câu
  Câu đề cho: Tôi k thể tin rằng anh ấy đã vượt qua bài kiểm tra.
  Dữ liệu viết lại : i find
  Cấu trúc: S find + O+adj…..cảm thấy,nhận ra cái gì thì như thế nào.Mà ở câu trên là câu gián tiếp nên ta viết như trên

  Trả lời
 2. Đáp án: I find it dificult to believe that he passed the exam
  Gải thích:
  – Cấu trúc: S+V+N
  – find sb adj: thấy ai như thế nào
  – find sb adj to V: thấy ai như thế nào để làm gì
  – Có believe that+S+Ved: tin ai làm gì
  $#tytyrrte$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới