I didn’t go to the wedding party yesterday,so I couldn’t see my best friend ->if

I didn’t go to the wedding party yesterday,so I couldn’t see my best friend
->if

2 bình luận về “I didn’t go to the wedding party yesterday,so I couldn’t see my best friend ->if”

 1. \text{Answer :} If I had gone to the wedding party yesterday , so I could have seen my best friend
  \rightarrow CĐK Loại 3 : Diễn tả hành động không có thật trong Quá khứ
  – If – clause : Thì QKHT : S + had + V3 / PII
  – Main – clause : Thì TLHT trong QK : S + would have + VpII 
  \text{@ Tails347}

  Trả lời
 2. Giải đáp: If I had gone to the wedding party yesterday, I could have seen my best friend.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  – Câu điều kiện loại 3: Quá khứ không có thật
  + If-clause: chia QKHT
  + Main clause: would/ could/ should/ might+ have+ Vpp

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới