i dont know the name of the woman. i spoke to her on the phone -> i dont know the name of the woman, who i spoke to on the ph

i dont know the name of the woman. i spoke to her on the phone
-> i dont know the name of the woman, who i spoke to on the phone
Mình làm như này được hông :OOO
Viết một bình luận