I eat too much candy so I have a toothache If

I eat too much candy so I have a toothache
If

2 bình luận về “I eat too much candy so I have a toothache If”

 1. \text{Answer :} If I didn’t eat too much candy , I wouldn’t have a toothache
  \rightarrow CĐK Loại 2 : Diễn tả hành động không có thật ở Hiện tại
  – If – clause : Thì QKĐ : S + Ved / V2
  – Main – clause : Thì TLTQK : S + would + V
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. $→$  If I didn’t eat too much candy, I wouldn’t have a toothache.
  Giải thích:
  $-$ Câu điều kiện loại 2, diễn tả hành động không có thật ở hiện tại.
  $-$ Cấu trúc: If + S + V(QKĐ), S  + would + Vinfi.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới