i had saved my document before the computer crashed `->` after

i had saved my document before the computer crashed
`->` after

2 bình luận về “i had saved my document before the computer crashed `->` after”

 1. After I had saved my document, the computer crashed.
  _________________________________________________
  Nói về sự việc này diễn ra trước/sau sự việc kia trong quá khứ chia thì quá khứ hoàn thành. Sự việc nào xảy ra trước chia thì quá khứ hoàn thành, sự việc nào xảy ra sau chia thì quá khứ đơn.
  Cấu trúc thì quá khứ hoàn thành: S+had+V3/Ved+…
  Cấu trúc thì quá khứ đơn: S+V2/Ved+…
  Sau “before” dùng thì quá khứ đơn; sau “after” dùng thì quá khứ hoàn thành
  Khi chuyển từ câu có “before” sang câu có “after”, ta chỉ cần bỏ từ “before” và thêm after ở mệnh đề còn lại

  Trả lời

Viết một bình luận