I_____(learn) it for two years from 2010 to 2012 I hope everything will go well.____(not worry)about that.Good luck

I_____(learn) it for two years from 2010 to 2012
I hope everything will go well.____(not worry)about that.Good luck

1 bình luận về “I_____(learn) it for two years from 2010 to 2012 I hope everything will go well.____(not worry)about that.Good luck”

 1. $\text{1. }$learnt (DHNB quá khứ đơn: from 2010 to 2012)
  – Cấu trúc: S+ V_ed/ bqt
  – “learn” sang quá khứ: “learnt”
  $\text{2. }$Don’t worry.
  – “Don’t worry”: Đừng lo lắng
  – Cấu trúc: Don’t+ Adj: Đừng…
  $\textit{# Themoonstarhk}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới