I suggest.,…tree leaves to wrap food instead of plastic bags A.using B.to use. C.use. D.used

I suggest.,…tree leaves to wrap food instead of plastic bags
A.using B.to use. C.use. D.used

2 bình luận về “I suggest.,…tree leaves to wrap food instead of plastic bags A.using B.to use. C.use. D.used”

 1. Giải đáp: A
  I suggest.,…tree leaves to wrap food instead of plastic bags
  A.using
  B.to use.
  C.use.
  D.used
  -> Chọn A.using
  Giải thích:  Vì theo sau suggest sẽ phải là động từ ở dạng V_ing hoặc danh động từ
  Công thức: S+suggest +Ving/ danh động từ  

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới